Үйлдвэр

Үйлдвэрийн товч танилцуулга.pdf

Шахах хэлбэрт хамаарах тоног төхөөрөмж

хуванцар шахах төхөөрөмж

0U5H8311

1F0596E71613D0B0FF7D4284FD7FA3EB

ҮЙЛДВЭР (10)

ҮЙЛДВЭР (12)

Хуудас металл боловсруулах

ҮЙЛДВЭР (2)

ҮЙЛДВЭР (3)

ҮЙЛДВЭР (4)

ҮЙЛДВЭР (5)

ҮЙЛДВЭР (1)

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 40 минут49s714

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 43м41s359

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 42м39s132

vlcsnap-2022-10-08-13цаг 27м29s831

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 12м53s249

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 14м34s956

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 43м12s720

vlcsnap-2022-10-08-16 цаг 15м37s443

Тарилгын хэв боловсруулах тоног төхөөрөмж

4

4

5

2

3

1

12

7

13

Угсрах тоног төхөөрөмж

asser (3)

итгэлтэй (2)

asser (6)

asser (5)

asser (8)

asser (8)

asser (11)

asser (12)

asser (19)

asser (15)

asser (16)

asser (17)

Лабораторийн тоног төхөөрөмж

1

1

3

6

9

10

11

12

14

15

8